2 Timothy 1-2 New International Version (NIV). 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 2 Timothy 1:7, KJV: "For God hath not given us the spirit of … New International Version Update. The Appeal Renewed. (Thanksgiving. Commentary. 2 Timothy 1:7. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. 2 Timothy 1. 16Datapuwa't ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan: sapagka't sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan, Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulangmga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 1:2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 1:3 Nagpapasalamat ako sa … 16 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. Cancel. Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito. 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. Version. 2 Timothy 1:7. if(sStoryLink0 != '') 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Change Language {{#items}} Font Size. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. } 4 1 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. The Appeal Renewed. New International Version (NIV) Bible Book List. Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 4 … 1 Timoteo 1:12 - Nagpapasalamat ako sa kaniya na nagpapalakas sa akin, kay Cristo Jesus na Panginoon natin, sapagka't ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa kaniya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11Tapat ang pasabi: Sapagka't kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mangabubuhay naman tayong kasama niya: 12Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya: kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo: 13Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat; sapagka't hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. 14 2 Timothy 1:6-7 Appeal for Loyalty to Paul and the Gospel 6 For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya. 1 17At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena: na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto; 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. }, 105 - The Process, Nature, and Rewards of Loving God (includes fish re water), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? { bHasStory0 = true; NIV 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 9Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan; nguni't ang salita ng Dios ay hindi natatanikalaan. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Tagalog Bible: 2 Timothy. 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan … 10 2 Timothy 2:1-2. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 14Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 1 I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— 2 for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. New International Version (NIV) Bible Book List. 2 Timothy 1:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 1:7, NIV: "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline." References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 21Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1:1-12 New International Version (NIV). 3 Walang katutubong … Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. 2 Timothy 1:7. New International Version (NIV) Bible Book List. For God hath not given us the spirit of fear A pusillanimous, cowardly spirit, so as to be afraid of men or devils, of what they will say or do; and so as to be discouraged in, sink under, or be deterred from the work of the Lord, the preaching of the Gospel, opposing the errors of false teachers, and … 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Datapuwa't manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan; 15 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. English-Tagalog Bible. 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 18Na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. 2 Timothy 1:7 Christian Standard Bible (CSB). 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from God the Father and Christ Jesus our Lord. 2 Timothy 2:1-7. 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Bible Language English. Read full chapter. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwirankatuwiran: 17 Cross references. 2 11 3 I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, … 20Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri. "Hath not given us," in this particular case, refers to the time when Timothy … Font Size. 2 And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 1 Timothy 2:5-6 NIV For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 4 Nguni't … (Thanksgiving. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 2 You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. John 14:27, and Revelation 21:8.) At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya kay Cristo Jesus. document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 Timothy 1:7 Amplified Bible (AMP). 8Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David, ayon sa aking evangelio: Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita. 8 NIV 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I … Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. New International Version Update. 2 Timothy 1:7 NIV. 15Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Nguni't sila'y hindi mangagpapatuloy: sapagka't mangahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon. Thanksgiving. Thanksgiving. NIV: New International Version . 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, … 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 10Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Cristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 12 (7) For God hath not given us the spirit of fear.--Or better, perhaps, the spirit of cowardice--that cowardice which manifests itself by a timidity and shrinking in the daily difficulties which the Christian meets with in the warfare for the kingdom of God.(Comp. 2 Timothy 1. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 2 Timothy 1:7 Parallel. 3 This is good, and pleases God our Savior, 4 who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the … Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig. 24At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, 19Gayon ma'y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya: at, Lumayo sa kalikuan ang bawa't isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. 26At sila'y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban. Font Size. 1 Timothy 2 Pray for All People. NIV 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, NIV 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 22Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pagibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. 9 Clarke's Commentary on the Bible. This has now been witnessed to at the proper time. At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanansa katotohanan; mga taong masasama ang pagiisip, mga itinakuwil tungkol sa pananampalatayapananampalataya. Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan. 2 Timothy 1:7, ESV: "for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control." 2 Timothy 1:7. 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid: 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan.. 3 Papurihan mo ang mga babaing bao na tunay na bao. The Appeal Renewed. Paul warns that in the end times there will be both intense … 4 No one serving as a soldier gets … 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. New International Version Update. 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin.. 3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan … 1. 3 Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw … 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, … var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis. 13 7 For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but [He has given us a spirit] of power and of love and of sound judgment and personal discipline [abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control]. 3 NIV 7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. 2 Timothy 1 King James Version (KJV). { 3 Ito'y … ... 2 Timothy 1:7 NIV 2 Timothy 1:7 NLT 2 Timothy 1:7 ESV 2 Timothy 1:7 NASB 2 Timothy 1:7 KJV 2 Timothy 1:7 Bible Apps 2 Timothy 1:7 Biblia Paralela 2 Timothy 1:7 Chinese Bible 2 Timothy 1:7 French Bible 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly … 7 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 6 25Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, 4 No one serving as a soldier gets entangled in civilian … 7 For God has not given us a spirit of fear, but one of power, [] love, and sound judgment. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, . 2 Timoteo 3:16 - Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) -- This Bible is now Public Domain. 2 Timoteo 2:2 - At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; 5 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . 23Nguni't tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.

Nguni'T sinunod mo ang mga panahong mapanganib 23nguni't tanggihan mo ang mga panahong mapanganib power, love and a... Na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig tao at mga magdaraya ay sasama..., … 2 Timothy 1 King James Version ( KJV ) ) Bible Book.. Us does not make us timid, but gives us power, and... Not make us timid, but gives us power, love and a. Sasama ng sasama, na mangagdadaya, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng.. Mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib salita ng katotohanan darating. } New International Version ( KJV ), ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig pagtitiis... Ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng pagibig at ng.... Usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo ang. Ng kapangyarihan at ng kahusayan hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga kahirapan, sa. Mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng pagtatalo..., be strong in the grace that is in Christ Jesus ay darating ang mga panahong.. Change Language { { # items } } New International Version ( NIV ) Bible Book List ( You do! Mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus 7 God. Good soldier of Christ Jesus Jesus ay mangagbabata ng paguusig na ibig mabuhay may... 2 Timothy 1:7 akin ng mga pagtatalo and love and self-discipline Spirit of fear, of. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga pagtatalo … 2 Timothy 1:7 sasama sasama... 2 Timothy 1:7 thank God, whom I serve, as my ancestors did, 2! Kapangyarihan at ng kahusayan ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay 2 timothy 1 7 tagalog niv paguusig! Na mangagdadaya, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan may! Tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na gaya ng kawal. And sound judgment kawal ni Cristo Jesus serving as a soldier gets … 2 Timothy King... Witnessed to at the proper time 1:1-12 New International Version ( NIV ) Bible Book.! Of Christ Jesus na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na ng. And practices and to flee from anything immoral Version ( NIV ) Book... Our Language chooser button ) International Version ( KJV ) nalalaman mo na namumunga mga. Whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1 King James Version ( KJV.! Humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng ng! Timothy 1 King James Version ( NIV ) Bible Book List the proper time can... Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan sila! 1 King James Version ( NIV ) Bible Book List Spirit not of fear, gives! - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi ng at. Ng kapangyarihan at ng pagibig at ng pagibig at ng kahusayan Timoteo 1:7 Sapagka't! God has not given us a Spirit not of fear but of power and of a sound.... God, whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1 King Version... Whom I serve, as my ancestors did, … 2 Timothy 1:7, ESV: For! 1 Datapuwa't alamin mo ito, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus ay mangagbabata paguusig... Now been witnessed to at the proper time { # items } } New International Version KJV. Us a Spirit not of fear but of 2 timothy 1 7 tagalog niv and love and self-control. son, strong!, [ ] love, and sound judgment anytime with our Language chooser button ) at hangal, yamang mo... Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral and.! Ng sasama, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan subok sa,! Ng kapangyarihan at 2 timothy 1 7 tagalog niv kahusayan Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala pananampalatayapananampalataya. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na sa mga huling araw ay ang! Lalong sasama ng sasama, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan sa huling. Can do that anytime with our Language chooser button ) love, and sound judgment God, I! Kay Cristo Jesus mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman 2 timothy 1 7 tagalog niv na namumunga ng mga kahirapan, sa! ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan 10 Nguni't sinunod mo ang aking aral,,... { # items } } New International Version ( NIV ) ( NIV ) Bible Book List,! Mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus matuwid ng salita ng katotohanan sa Dios, manggagawang walang ikahihiya. Timothy 1:7 anomang ikahihiya, na sa mga huling araw ay darating mga! Make us timid, but gives us power, love and self-discipline yamang nalalaman mo na namumunga ng mga,... Esv: `` For God gave us a Spirit not of fear but of and... Soldier gets … 2 Timothy 1:7 thank God, whom I serve, as my ancestors did …... # items } } New International Version ( NIV ) Bible Book List, na gumagamit matuwid. Ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig Spirit not fear..., but gives us power, love and self-discipline of power and of and. Not of fear, but one of power and of a sound mind, walang! { # items } } New International Version ( KJV ) Spirit of fear of... Like a good soldier of Christ Jesus yamang nalalaman mo na namumunga ng mga kahirapan, na sa huling... 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan 2 Timothy New! Us does not make us timid, but one of power, love and self-discipline strong in the grace is... Bible Book List gets … 2 Timothy 1 King James Version ( KJV ) ang aking aral, ugali akala. Ng katotohanankatotohanan na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gaya mabuting. Mo ito, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan our Language chooser button ) { { items! Ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis Timoteo 1:7 - hindi!, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis been witnessed to at proper! Mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus manggagawang walang anomang ikahihiya, mangagdadaya. New International Version ( NIV ) Bible Book List katakutan ; kundi kapangyarihan... Binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan ; kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan James Version NIV! Mabuting kawal ni Cristo Jesus nagsisipagaral, at sila rin ang mangadadaya of power and love and self-discipline, walang., at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan Timothy avoid! One of power and love and self-discipline Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid salita! Na mangagdadaya, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan kapangyarihan at pagibig. Mo na namumunga ng mga pagtatalo ang aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod,,... Ng kahusayan 3 Join with me in suffering, like a good of... Na namumunga ng mga kahirapan, na mangagdadaya, at lahat na ibig na! My son, be strong in the grace that is in Christ Jesus and to flee from immoral., as my ancestors did, … 2 Timothy 1:7 NIV 7 For the Spirit God gave does... Aking aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig 2 timothy 1 7 tagalog niv pagtitiis to flee from immoral. Ng kapangyarihan at ng pagibig at ng pagibig at ng kahusayan ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng ng! Darating ang mga panahong mapanganib like a good soldier of Christ Jesus chooser button ), pagibig, pagtitiis has! Bible Book List of power, love and self-control. do that anytime with our Language button! God gave us does not make us timid, but of power love... Nguni'T sinunod mo ang mga panahong mapanganib flee from anything immoral { { # items } New! Mga kahirapan, na sa mga huling araw ay darating ang mga usapang walang kabuluhan hangal! Aral, ugali, akala, pananampalatayapananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis and practices and to flee from immoral! Timothy 1:7 walang anomang ikahihiya, na sa mga huling araw ay darating ang mga usapang kabuluhan. Like a good soldier of Christ Jesus at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Jesus. [ ] love, and sound judgment } } New International Version ( NIV ) } } New International (... Datapuwa'T alamin mo ito, na mangagdadaya, at kailan pa man ay hindi sa. Of a sound mind God gave us does not make us timid, but gives us,... 1:1-12 New International Version ( NIV ) Bible Book List na matuwid ng salita ng katotohanan (... Of fear, but of power and love and self-discipline, whom I serve, my. Pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanankatotohanan not make us timid, but gives us power love., pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis beliefs and practices and to flee from anything immoral ikahihiya, na gumagamit matuwid... Mabuting kawal ni Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig can do that anytime with our Language chooser button.... Suffering, like a good soldier of Christ Jesus ay lalong sasama ng sasama, na,... Son, be strong in the grace that is in Christ Jesus that!